คณะผู้บริหาร

นายประภาส กรุดพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอรกานต์ เพ็งขันธ์
ครู คศ.2

นางฉวีวรรณ ศรีพระราม
ครู คศ.3

นางพิทยา บุญยืน
ครู คศ.3

นางธัญลักษณ์ นวลศรี
ครู คศ.3